Solo februari 2017 – Uitnodiging Algemene Leden Vergadering – 23 maart 2017

Het bestuur nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering (ALV) welke dit jaar op donderdag 23 maart a.s. zal worden gehouden. Het aanvangstijdstip is 20.00 uur. De ontvangst is vanaf 19.30 uur.

 

 

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling verslag ALV 2016

3. Vaststelling jaar verslag 2016

4. Financieel verslag 2016

5. Verslag kascontrolecommissie

6. Decharge penningmeester

7. Vaststelling begroting 2017

8. Verkiezing kascommissie

9. Bestuurssamenstelling

10. Oprichting nieuwe amateurploeg

11. Dameswielrennen

12. Verkiezing vrijwilliger van het jaar

13. Rondvraag

14. Sluiting

Toelichting op de agenda:

–  Het verslag van de ALV 2016 alsmede het jaarverslag 2016 staan uiterlijk 9 maart op de website.

– De bestuursleden  Daniëlle Lovink (secretaris), Nelly van der Does (bestuurslid algemeen)  en Willem Haasnoot (voorzitter), zijn aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt de leden voor om Patricia van Velsen als nieuwe secretaris en Frans van Rijn als nieuwe voorzitter te benoemen. De positie van Nelly van der Does is vooralsnog vacant.

Eventuele tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 7 dagen voor de ALV schriftelijk worden aangemeld via email hidden; JavaScript is required