Algemene Ledenvergadering 10 juni 2021

De ALV heeft plaats gevonden via een zoom meeting. Ruim 40 mensen hadden hun stem uitgebracht. Het aantal leden dat deelnam was minimaal. Na het bespreken van het jaarverslag, het financieel verslag 2020 en het voorlezen van het verslag van de kascontrolecommissie werd het bestuur gedechargeerd voor het financieel beheer en de activiteiten.

De begroting met investeringen voor een nieuwe jurylocatie en voor zonnepanelen werd toegelicht en geaccordeerd. De contributie blijft hetzelfde als in 2020. 

Twee leden zijn benoemd als de kascommissie. Frans van Rijn is voor twee jaar herbenoemd als voorzitter en Patricia van Velzen is herbenoemd als secretaris. 

Rob van Rooijen is benoemd tot vrijwilliger van het jaar 2020. Hij werkt soms op de voorgrond maar meestal op de achtergrond. Grote delen van ons clubgebouw heeft hij in zijn eentje geverfd. Hij is zeer actief in de bouw- en onderhoudscommissie, helpt bij het wisselen van spandoeken en staat regelmatig achter de bar. Soms is hij ook voorrijder. Hij werd zondag 13 juni verrast bij het begin van de toertocht