Notulen Algemene Ledenvergadering LRTV Swift 7 maart 2019

 Aanvang 20:00 uur in het clubgebouw van Swift 

De vergadering start met de presentatie van de Swift Swabodames. 

 1. Opening en mededelingen 
  • Om 20:35 start de vergadering na de presentatie van de Swaboladies 
 2. Vaststelling notulen ALV 2018, bijgaand 
  • Geen opmerkingen over de inhoud 
 3. Jaarverslag 2018, bijgaand 
  • Geen opmerkingen 
 4. Financieel verslag 2018, ligt ter plekke en op te vragen bij email hidden; JavaScript is required 
  • Enkele opvallende zaken zijn aangehaald zoals: Lagere barinkomsten door slechte opkomst JZC; marge kantine is lager dan 2017, sponsorinkomsten is hoger en hogere kosten voor afvoer afval (2,8k) ivm verbouwing. Hogere kosten bij bestuurskosten door juridische kosten ivm mogelijke komst van de tankstation echter hier staat een sponsorovereenkomst tegenover. Het resultaat is negatief 5741 euro waarin een dotatie zit aan het jubileumcie van 6k . Rob komt met een suggestie om de investering toe te lichten in de jaarrekening. 
 5. Verslag van de kascontrolecommissie 
  • Bas koster en Peter Scholten geven aan dat de kas een goed en getrouw beeld geeft. Zij hebben wat aanbevelingen die zij met de penningmeester hebben besproken wo: Zorg daling baromzet. Verbeterpunten: facturen gericht aan lrtv Swift en 1 bank ipv 2 ivm kosten . 
 6. Décharge wordt door de leden verleend aan het bestuur incl financieel beheer en activiteiten 
  • Decharge wordt verleend aan de penningmeester door de kascontrole commissie. 
 7. Activiteitenplan 2019, bijgaand 
  1. Stukje Toercie moet nog opgenomen worden. Def versie wordt op website geplaatst 
  2. Frans licht de jubileumkalender toe 
 8. Vaststelling begroting /verhoging contributie, ligt ter plekke en op te vragen bij email hidden; JavaScript is required 
  1. Grote investering voor 2019 zijn de nieuwe kozijnen (10 jaar (suggestie van Martin, voor glas is 10jr en kozijnen 20jaar) en de kassa 
  2. Verhoging lidmaatschap conform inflatiecorrectie. Deze is 1 euro en voor knwu leden 1,50 euro per jaar 
 9. Benoeming leden kascommissie 2019 
  • Bas en Peter doen het ook in 2019 . Arno Zahradnik is reserve kascontrole lid 
 10. Besluiten tot Huishoudelijk reglement 2019, bijgaand 
  • Cor komt met de opmerking dat er geen evenementencommissie is opgenomen in het HH. Dit wordt door het bestuur bekeken 
 11. Besluiten tot Beleidsplan 2019-2024, bijgaand 
  • Geen tegenstemmers, beleidsplan is akkoord 
 12. Mutaties in bestuur: 
  1. Aftredend en blijven beschikbaar: voorzitter Frans van Rijn en secretaris Patricia van Velsen 
  2. Jaap Weeder neemt afscheid en wordt bedankt voor zijn 7 jaren bestuurslidmaatschap 
  3. Margreeth Slok en Christiaan Smeenk worden voorgesteld als bestuursleden. Ze worden van harte welkom geheten door de leden tot het bestuur. Margreeth stelt zich voor en Christiaan is niet aanwezig ivm vakantie. 
 13. Uitreiking diverse prijzen 
  1. Vrijwilliger van het jaar Leo van Leeuwen. Niet aanwezig , maar wordt nog geëerd binnenkort. 
 14. Rondvraag 
  1. Jan van Amsterdam uit zijn kritiek op de voorzitter aangezien hij niet bij de wedstrijden is en vraagt zich af waar de bekers zijn . 
  2. Gwen, vraagt om aandacht voor het begeleiden van ouderen om 80plussers mee te fietsen via Fietsmaatjes. 
  3. Rob van Rooyen vraagt of de koninklijke titel aangevraagd is. Het bestuur kan deze niet aanvragen. Rob vraagt na. 
  4. Banieren ophangen aan de masten tegenover het jurygebouwtje als suggestie van Gerrit Kranze 
  5. Rob Hogenelst, wil aandacht voor de JZC en het ophangen van posters 
  6. Arno , vraagt om status van het juryhok. Kan er nagedacht worden over de deadline van het opleveren van het juryhok . 
  7. Jan v Amsterdan , geen huldiging van actieve vrijwilligers, leden van verdiensten. (Riet, Ton v Kaay). 
  8. Margreeth , scoren op gezondheid deelname aan bardienst tijdens JZC. 
  9. Dick geeft aan dat hij stopt met andere taken dan de penningmeesterschap. 

Bijlagen : nieuw Huishoudelijk regelement, Beleidsplan, Jaarplan en activiteitenplan 2019. Zie elders in deze Solo. 

De bezoekers van de ALV krijgen als eerste het jubileumpresentje, zijnde de bidon.