Algemene Ledenvergadering 2021

Agenda Algemene Ledenvergadering LRTV Swift
10 juni 2021, Aanvang 20:00 uur online via Zoom.

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling verslag ALV 2020, bijgaand
 3. Jaarverslag 2020, bijgaand
 4. Financieel verslag 2020, door leden op te vragen bij email hidden; JavaScript is required
 5. Verslag van de kascontrolecommissie
 6. Décharge bestuur, financieel beheer en activiteiten
 7. Activiteitenplan 2021, bijgaand
 8. Vaststelling begroting/investeringsplan/contributie. Begroting door leden op te vragen bij email hidden; JavaScript is required
 9. Benoeming leden kascommissie 2021
 10. Mutaties in bestuur:
  1. Aftredend en blijven beschikbaar: voorzitter Frans van Rijn en secretaris Patricia van Velsen
 11. Uitreiking diverse prijzen
  1. Vrijwilliger van het jaar 2020
  2. Bijzondere prestaties in 2020 (Loe van Belle, Julia Kopecky)
 12. Rondvraag