Algemene Ledenvergadering

Agenda Algemene Ledenvergadering LRTV Swift
11 april 2022, Aanvang 20:00 Clubhuis.

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling verslag ALV 2021, bijgaand
 3. Jaarverslag 2021, bijgaand
 4. Activiteitenplan 2022, bijgaand
 5. Financieel verslag 2021, ligt ter plekke en op te vragen bij penningmeester@swift-leiden-nl
 6. Verslag van de kascontrolecommissie
 7. Décharge bestuur, financieel beheer en activiteiten
 8. Vaststelling begroting /investeringsplan/contributie. Begroting ligt ter plekke en op te vragen bij penningmeester@swift-leiden-nl
 9. Benoeming leden kascommissie 2022
 10. Mutaties in bestuur: Aftredend en blijven beschikbaar: Penningmeester Dick Tensen en Willem Smid
 11. De wet bestuur toezicht rechtspersonen (WBTR), zie bijgaand
 12. Uitreiking diverse prijzen
  1. Vrijwilliger van het jaar
  2. Bijzondere prestaties in 2021 (Laurien van Riessen, Mathias Kopecky)
 13. Rondvraag

algemene-ledenvergadering