Swift zoekt een penningmeester

Binnen het bestuur van Swift is het bestuurslid “Penningmeester” verantwoordelijk voor de bewaking en voortgang van de financiële zaken binnen de vereniging. De penningmeester is ondermeer belast met het (laten) innen van de contributies, sponsorbedragen en andere geldmiddelen. Onder verantwoordelijkheid van de penningmeester worden de gelden van de vereniging in overleg met het bestuur beheerd. Voor uitgaven, waarin bij het vaststellen van de begroting niet in is voorzien, is de toestemming van de bestuursvergadering vereist. De penningmeester zorgt dat beschikbare gelden met een minimaal risico worden beheerd . Hij/zij verricht/laat verrichten de nodige boekingen en zorgt/laat zorgen voor het opmaken van de rekening en verantwoording. De penningmeester is verplicht de Kascommissie de door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen. Voor het geven van kwijting en voor alle andere rechtshandelingen, waarin de begroting niet is voorzien is, de toestemming van het bestuur vereist. De pnningmeester vertaalt beleid/voorgenomen activiteiten in geld. Hij/zij heeft tevens gevoel voor bestuurlijke zaken en is in staat bestuurlijke besluiten om te zetten in adequate acties.

Taken:

 • Aanleg voor en affiniteit met het beheer van gelden
 • Maakt jaarlijks een begrotingsvoorstel en balans, inclusief lange termijn planning
 • Is binnen het bestuur eerst verantwoordelijke voor de liquiditeitspositie van de Stichting
 • Het bewaken van de begroting en de toegekende commissiebudgetten
 • Signaleert afwijkingen t.b.v. de toegekende budgetten
 • Per kwartaal wordt een overzicht aan het bestuur gepresenteerd waarin de exploitatie wordt vergeleken met de begroting
 • Het financiële beheer (laten) voeren: boekhouding, opstellen financieel jaarverslag, en bijhouden van een (digitaal) financieel archief
 • Het (doen laten) werven van financiële middelen zoals contribuities, subsidies, fondsen, bijdragen vrienden, sponsorgelden
 • Zorgdragen voor onkosten- en vrijwilligersvergoedingen voor zover van toepassing
 • Het regelen van fiscale zaken en verzekeringen
 • Legt financiële verantwoording af tijdens de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging

De penningmeester kan bepaalde taken delegeren aan andere bestuursleden of vrijwilligers of derden. De penningmeester blijft wel zelf verantwoordelijk.

Functie-eisen:

 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Financieel deskundig
 • Affiniteit met onderhoudswerkzaamheden van gebouwen en infrastructurele voorzieningen
 • In staat zowel intern als extern de organisatie te vertegenwoordigen en de vastgestelde beleidsvisie uit te dragen
 • Flexibele instelling en stressbestendig
 • Conformeren aan het beleid en de visie van de vereniging
 • Goede omgang met vrijwilligers

Inlichtingen, reacties: email hidden; JavaScript is required.