Algemene Ledenvergadering 23 maart 2023

Agenda: Algemene Ledenvergadering LRTV Swift
Datum: 23 maart 2023
Aanvang: 20:00 uur.
Locatie: Clubhuis Swift, Willem van der Madeweg 1, Leiden

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststelling verslag ALV 2022, bijgaand
 3. Jaarverslag 2022, bijgaand
 4. Financieel verslag 2022, ligt ter plekke en op te vragen bij email hidden; JavaScript is required
 5. Verslag van de kascontrolecommissie
 6. Benoeming leden kascommissie 2023
 7. Décharge bestuur, financieel beheer en activiteiten
 8. Mutaties in bestuur: Patricia van Velsen, secretaris, gaat niet voor een nieuwe termijn. Nieuw bestuurslid benoemen. Kandidaten worden voorgedragen door het Bestuur of tenminste 5 leden. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris aan.
 9. Mutaties in bestuur: Willem Smid, algemeen bestuurslid, bedankt voor het bestuurslidmaatschap wegens andere drukke werkzaamheden. Kandidaten worden voorgedragen door het Bestuur of tenminste 5 leden.
 10. Mutaties in bestuur: Frans van Rijn, voorzitter gaat niet voor een nieuwe termijn. De voorzitter wordt in functie gekozen. Nieuwe voorzitter benoemen. Kandidaten worden voorgedragen door het Bestuur of door tenminste 5 leden.
 11. Bestuur draagt Kees van Leeuwen voor als bestuurslid. Eens?
 12. Activiteitenplan 2023, bijgaand
 13. Vaststelling begroting/investeringsplan/contributie. Begroting ligt ter plekke op de vergadering en is op te vragen bij email hidden; JavaScript is required
 14. Vaststellen gedragscode, bijgaand
 15. Vaststellen aangepast huishoudelijk reglement, bijgaand
 16. Bekendmaking vrijwilliger van het jaar 2022
 17. Rondvraag